Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK POLYGRAFICKÝCH VÝROBKŮ

TISK KRÁSNÁ LÍPA, SPOL. S R.O.(DÁLE JEN TISK K.L.)

1. Předmět úpravy
Obchodní podmínky se vztahují na všechny polygrafické výrobky vyráběné TISK K.L.
Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi TISK K.L. a jejími zákazníky.
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu, který vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi TISK K.L. a zákazníkem (dále Smlouva). Tyto obchodní podmínky jsou přílohou Smlouvy.
V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a Smlouvou, má přednost ujednání ve Smlouvě.

2. Čas plnění
Čas plnění je určen dle technologických a kapacitních možností TISK K.L., není-li po dohodě se zákazníkem stanoven přesný termín dodání zhotovené zakázky. Zákazník je přitom povinen poskytnout TISK K.L. potřebnou součinnost v souvislosti s předáním výrobních podkladů, schvalováním korektur a vzorů, jakož i při odběru plnění. Termín dodávky stanoví Smlouva, přičemž o konkrétním dni plnění v rámci sjednaného termínu rozhoduje TISK K.L.
Pokud nebude sjednaný dodací termín dodržen, je TISK K.L. oprávněna dodat plnění i po uplynutí původní sjednané dodací doby bez jakékoliv sankce, není-li smluvně dohodnuto jinak. Tento nový termín dodávky je TISK K.L. povinna neprodleně projednat se zákazníkem.
V případě, že termín dodání nebude dodržen z důvodů majících původ u zákazníka (např. opožděné zaslání výrobních podkladů, opožděné vrácení korektur, anebo v důsledku další nedostatečné součinnosti zákazníka vůči TISK K.L.), prodlužuje se dodací doba o dobu dle dohody stran, nejméně však o dobu, po kterou trvalo prodlení zákazníka.

3. Dodání
a) Zboží odesílá TISK K.L. a je dodáno jeho předáním prvnímu dopravci (dopravcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je provozování dopravy, a pošta). Zboží bude expedováno na expediční místa sjednaná ve Smlouvě.
b) Pokud je sjednán osobní odběr zboží, platí, že zboží je dodáno již tím, že TISK K.L. umožní zákazníkovi nakládat se zbožím v místě organizační složky TISK K.L., z níž je expedice prováděna (umožnění osobního odběru). Za umožnění nakládání se zbožím, se pro tyto účely považuje i případ, kdy během dodací doby vyzve TISK K.L. zákazníka k odebrání zboží písemným oznámením doručeným zákazníkovi. Účinky dodání nastávají v tomto případě dnem doručení tohoto písemného oznámení. Nezajistí-li zákazník převzetí výrobků do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení, může TISK K.L. podle vlastní úvahy na náklady a riziko zákazníka zboží odeslat na místo sídla podnikání zákazníka a zákazník je povinen toto zboží převzít.
c) TISK K.L. je oprávněna dodat zákazníkovi zboží, určené Smlouvou, v množstevní odchylce, která činí +/- 1% Smlouvou sjednaného zboží. Pokud TISK K.L. dodá zákazníkovi menší objem zboží, než bylo ve Smlouvě sjednáno, avšak v toleranci do 1% sjednaného objemu zboží, platí, že závazek TISK K.L. dodat zákazníkovi zboží byl řádně splněn a zákazník není oprávněn, pokud se s TISK K.L. nedohodne písemně jinak, požadovat dodání chybějícího množství zboží. Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu v rozsahu skutečně dodaného zboží. Pokud TISK K.L. dodá kupujícímu větší objem zboží, než bylo ve Smlouvě sjednáno, i v případě, že byla překročena tolerance 1% sjednaného objemu zboží, je zákazník povinen dodávku přijmout, ale za přebytečné zboží není povinen zaplatit cenu určenou z jednotkové ceny zboží stanovené ve Smlouvě.

4. Přechod vlastnictví ke zboží
Vlastnictví ke zboží, jež je předmětem plnění Smlouvy, přechází na stranu zákazníka až úplným zaplacením ceny tohoto zboží, sjednané ve Smlouvě. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka dodáním zboží podle článku 3 těchto obchodních podmínek.

5. Cena zboží
Cena zboží je určena buď příslušným ceníkem vydaným TISK K.L. pro určitý sortiment výrobků a platným na příslušné období, nebo je dohodnuta přímo Smlouvou. V ceně není zahrnuto dopravné a cena nezahrnuje cenu přepravních palet a obalových desek, není-li smluvně uvedeno jinak. Tyto obaly platí zákazník zvlášť.

6. Průvodní doklady
TISK K.L. odešle se zbožím dodací list, který obsahuje označení zákazníka, druh zboží, množství zboží a údaje o účtovaných obalech. Při osobním odběru zákazníkem je TISK K.L. povinna dodací list předat zákazníkovi zároveň
se zbožím.

7. Faktura a doba splatnosti
Cenu zboží, jakož i cenu palet a desek a cenu dopravy, bude TISK K.L. fakturovat zákazníkovi bez zbytečného odkladu po dodání zboží, u ceny dopravy bez zbytečného odkladu po zjištění skutečných nákladů, které vynaloží TISK K.L..
Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od data vystavení faktury, není-li na faktuře uvedená jiná lhůta splatnosti po předchozí dohodě obou stran. V případě pozdní úhrady faktury se zákazník zavazuje zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % (jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
Dodává-li TISK K.L. smluvené množství zboží zákazníkovi v několika zásilkách, je možno fakturovat každou zásilku samostatnou fakturou.
Faktura obsahuje:
– označení faktury a její číslo
– základní údaje o TISK K.L. a zákazníkovi a bankovní spojení TISK K.L.
– předmět fakturace
– den vystavení faktury a lhůtu splatnosti
– datum uskutečnění zdanitelného plnění
– cenu za jednotku zboží
– údaje o množství, druhu a ceně dodávky
– cenu za obaly, jsou-li účtovány
– celkovou fakturovanou částku a náležitosti pro účely DPH
– jiné technické údaje TISK K.L.

8. Cenová doložka
Cena sjednaná jako cena smluvní může být alikvotně změněna pouze po dohodě s kupujícím, není-li uvedeno smluvně jinak.

9. Jakost zboží
Zboží je vyráběno v souladu s příslušnou podnikovou normou TISK K.L., v souladu s
ISO 12647-2:2004/Amd1:2007 a musí odpovídat obvyklé jakosti dané technologií zpracování, sjednaným použitým materiálem a kvalitou vstupních výrobních podkladů předaných zákazníkem. Závazným kritériem pro posuzování obsahové (textové) i formální správnosti (postavení textu, barevnost, atd.), je podpisem zákazníka schválená stránková korektura k tisku (imprimatur), pokud je zákazníkem písemně požadována. TISK K.L. neodpovídá za nedostatky a chyby, které zákazník ponechal v korektuře či v zaslaných tiskových podkladech.

10. Balení
Konkrétní způsob balení je stanoven Smlouvou. Pokud není ve Smlouvě způsob balení sjednán, je TISK K.L. oprávněna rozhodnout o tomto způsobu s přihlédnutím k charakteru dodávaných výrobků.

11. Hospodaření s paletami a deskami
Při dodávce zboží na EURO paletách je TISK K.L. oprávněna účtovat zákazníkovi za 1 EURO paletu částku Kč 300,- za kus bez DPH. Zákazník je povinen tyto obaly TISK K.L. uhradit. I v tomto případě platí cenová doložka dle bodu 8 těchto obchodních podmínek. Zákazník je oprávněn tyto palety a desky vrátit TISK K.L. na své náklady nejpozději do 30 dnů od dodání zboží. Tyto vrácené palety a desky je oprávněn fakturovat za výše uvedené ceny, pokud mu byly fakturovány TISK K.L.. Úhrada faktury za takto vrácené nepoškozené palety a desky bude provedena až ve lhůtě do 14 dnů po jejich skutečném fyzickém převzetí.

12. Povinnosti zákazníka při převzetí zásilky
Zákazník je povinen prohlédnout zboží při převzetí ve skladě TISK K.L. (zajišťuje-li si zákazník dopravu sám), nebo při převzetí od dopravce (odesílá-li zboží TISK K.L.). Vady, které při této prohlídce zákazník zjistí, nebo které při řádné péči zjistit mohl, oznámí TISK K.L. písemnou reklamací nejpozději do 15 dnů po převzetí zboží, přičemž vady zboží je povinen prokázat zákazník. Zákazník odpovídá vůči TISK K.L. za splnění všech podmínek a náležitostí, které příslušné předpisy, upravující přepravu zboží, ukládají příjemci zásilky. Pokud zákazník zjistitelné vady neoznámí TISK K.L. ve shora uvedené lhůtě, ztrácí proti TISK K.L. veškeré nároky z odpovědnosti za vady a škodu v souvislosti s těmito zjistitelnými vadami.

13. Záruční doba
Záruční doba za jakost zboží činí 6 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem za předpokladu, že zákazník skladuje zboží tak, aby toto zboží neutrpělo vlivem vysokých teplot, mrazu, vlhkosti, znečistění apod.
Odpovědnost TISK K.L. za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi nebo dopravcem.
Zákazník je povinen zjištěné vady v záruční době u TISK K.L. písemně reklamovat, přičemž vždy musí uvést, jak se vady projevují a blíže tyto vady popsat. Řádná písemná reklamace musí být doručena TISK K.L. v záruční době, jinak zákazníkovi veškerá práva z odpovědnosti za vady a za škodu zaniknou.

14. Nároky z vad zboží
Nároky z vad zboží se řídí ustanoveními §436, 437, 438, 439, 440, 441 Obchodního zákoníku. Smlouva je porušena podstatným způsobem tehdy, pokud vady zboží zcela brání užívání výrobku obvyklým a běžným způsobem, jiné vady jsou posuzovány jako vady zakládající porušení smlouvy nepodstatným způsobem. Pokud bude zákazník uplatňovat slevu, započítává se sleva na náhradu škody, která zákazníkovi vznikne.

15. Výrobní podklady a součinnost zákazníka
Zákazník je povinen dle požadavku TISK K.L. předložit v požadované kvalitě, rozsahu a lhůtách výrobní podklady. Pokud zákazník výslovně písemně nepožádá TISK K.L. o vrácení výrobních podkladů do 1 měsíce od dodání zboží, je TISK K.L. oprávněn s těmito podklady naložit podle svého uvážení, tj. včetně jejich likvidace.
TISK K.L. si vyhrazuje právo vrátit nezpracovatelné předlohy dodané zákazníkem (jako např. nečitelné rukopisy, pomačkané, roztrhané, trojrozměrné reprodukční předlohy, nebo jinak vadné výrobní podklady, které byly nedostatečné pro výrobní postup TISK K.L.). V takovém případě je zákazník povinen přistoupit na změnu Smlouvy, pokud jde o termín plnění, a to na jeho prodloužení nejméně o dobu odpovídající době mezi dnem odeslání vadných výrobních podkladů zpět zákazníkovi a dnem, kdy TISK K.L. obdrží tyto výrobní podklady v bezvadné kvalitě.
Snížená kvalita výrobních podkladů zaslaných zákazníkem se může přiměřeným způsobem promítnout do kvality výrobků. Takový nedostatek se neposuzuje jako nekvalitní výroba. Před započetím tisku zašle TISK K.L. – vyžádali si to zákazník – zákazníkovi ke korektuře výrobní podklady, které je nutné korekturou ověřit. Zákazník je povinen provést korekturu a odsouhlasenou, případně s vyznačenými chybami, vrátit zpět TISK K.L. ve lhůtě stanovené TISK K.L. při zaslání korektury. Schválená korektura musí obsahovat datum a podpis zákazníka.
TISK K.L. je povinna na písemnou, doporučeným dopisem zaslanou žádost zákazníka, umožnit zákazníkovi, aby se přesvědčil, jak byly provedeny opravy vyznačené v korektuře.

16. Ustanovení v souvislosti s platební neschopností zákazníka
Pokud zákazník nedodrží platební podmínky stanovené bodem 7 těchto Obchodních podmínek, je TISK K.L. oprávněna pozastavit plnění dalších dodávek pro zákazníka až do splnění všech předcházejících závazků zákazníkem. Pozastavením dodávek Smlouva nezaniká.
Pokud zákazník neuhradí všechny své dřívější finanční závazky ze Smluv vůči TISK K.L. ani ve lhůtě do 2 měsíců od uplynutí původně sjednaného termínu splatnosti, je TISK K.L. oprávněna od Smlouvy, u níž bylo plnění pozastaveno, jednostranně odstoupit a zároveň vyúčtovat zákazníkovi náhradu škody (to je úhradu naběhlých nákladů a ušlého zisku).

17. Odstoupení od smlouvy
Kromě příkladů uvedených v Obchodním zákoníku je TISK K.L. oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že zákazník neposkytne TISK K.L. potřebnou součinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu TISK K.L. po nedodržení termínů sjednaných pro tuto součinnost stanoví. TISK K.L. je oprávněna pro tento případ uplatnit vůči zákazníkovi náhradu škody.

18. Závěrečná ustanovení
TISK K.L. je povinna oznámit bez zbytečného odkladu zákazníkovi překážky, které znemožňují dodání zboží ve sjednaném termínu.
Pokud je v těchto obchodních podmínkách, ve Smlouvě, nebo v průvodní korespondenci použito odborných polygrafických termínů, vykládá se jejich význam podle publikace dr. Vladivoj Zlatohlávek – Vojtěch Breza:“Polygrafické názvosloví“. Polygrafický průmysl, 1989.

19. Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2013. Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněné na internetových stránkách TISK K.L.

V Krásné Lípě dne 1.4.2013

TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.
jednatelé: ing. Jiří Vajdík, Jiří Jirků, Jaroslav Votápka